AKTUALNOŚCI

Prezentacje z webinarów i plik pomocniczy do obliczania kwoty grantu dla wnioskodawców startujących w II naborze

Szanowni Państwo,

zapraszamy do pobrania dokumentów z ostatniego webinaru oraz pliku Excel, który może Państwu ułatwić właściwe wyliczenie kwoty grantu.

1. Prezentacja z informacjami o projekcie i sposobie przygotowania merytorycznych opisów do wniosku grantowego 

2. Prezentacja z informacjami o korzystaniu z generatora wniosków

3. Plik pomocniczy do wyliczania kwoty grantu

 

Webinary dla Wnioskodawców II nabór

Zapraszamy do udziału w webinarach Szkolenie dla grantobiorców w projekcie “Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż”. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod podanymi linkami.

– 17 listopada  10:00-12:00  – rejestracja pod linkiem: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvdOuspzgiG9VENI0uMEEJFw_xUbMSGiu6

– 19 listopada o 10:00- 12:00 – rejestracja pod linkiem: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsceivrTMjGNMwg3rhNQymNR0V0HgY6eqU

– 22 listopada o 13:00- 15:00 – rejestracja pod linkiem: https://us02web.zoom.us/j/87503191977?pwd=ZFZiaE83cWprSEt6Vm1nSzVyT25adz09

Po zarejestrowaniu otrzymają Państwo maila potwierdzającego z danymi koniecznymi do dołączenia do spotkania.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w I naborze konkursu grantowego

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków. Ocenie poddano 115 wniosków.
70 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania.
5 wniosków znalazło się na liście rezerwowej, w związku z wyczerpaniem w danym województwie środków dla danego typu organów prowadzących. Wnioski z listy rezerwowej będą mogły otrzymać granty jeżeli po drugim naborze pozostaną wolne środki do rozdysponowania.
Wyniki oceny wniosków znajdują się w zakładce Konkursy grantowe, dla każdego z województw osobno (należy “kliknąć” na dane województwo na mapie lub na liście województw obok niej).

 

 

Informacja o terminie II naboru wniosków grantowych

W dniu 18 listopada 2021 roku rozpoczniemy drugi nabór wniosków w ramach konkursu grantowego.
Nabór potrwa do 10 grudnia 2021 roku.
Generator wniosków zostanie uruchomiony w dniu otwarcia naboru, a link do generatora zamieścimy na stronie projektu.
Informacje o wysokości środków dla danego województwa w II naborze oraz o preferowanych typach szkół i organów prowadzących znajdą Państwo w załączonym pliku II NABÓR

Uwaga! Preferowanie określonych typów szkół lub organów oznacza jedynie ich pierwszeństwo w otrzymaniu grantów.
Nie wyklucza to pozostałych podmiotów z możliwości startu w konkursie i pozyskania grantu!
Wszystkie informacje konieczne do przygotowania wniosku znajdą Państwo w dokumentacji konkursowej.
Dokumentację konkursową należy pobrać klikając na właściwe województwo na mapie zamieszczonej w części Konkursy grantowe.

 

 

Ocena formalna

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy ocenę formalną wniosków. Ocenie poddano 220 wniosków, a z nich 115 zakwalifikowano do kolejnego etapu, czyli oceny merytorycznej. Wyniki oceny wniosków mogą Państwo pobrać pod poniższymi linkami w dwóch wersjach pdf lub word:

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej wersja PDF
Lista wniosków niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej wersja PDF
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej wersja WORD
Lista wniosków niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej wersja WORD

Zgodnie z zapisami Procedur realizacji projektów grantowych pkt. 6 lit. A na etapie oceny formalnej nie ma możliwości skorzystania z procedury odwoławczej.

KOMENTARZ DO OCENY FORMALNEJ
W większości przypadków przyczyną odrzucenia wniosków był nieprawidłowy sposób wyliczenia kwoty wynagrodzeń asystentów, a więc również kwoty grantu
Najczęściej występowały poniższe błędy:
1. jako kwotę bazową wynagrodzenia przyjęto kwotę różną od wskazanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. 2020 poz. 1596)  czyli 2800 zł;
2. w wyliczeniu wynagrodzenia nie podano wysokości obciążeń pracodawcy i ewentualnego dodatku stażowego.
3. nie podano wymiaru etatu asystentów.

Zachęcamy do dokonania koniecznych popraw i ponownego złożenia wniosku w kolejnym naborze.  Termin kolejnego naboru zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu. Przedtem zaprosimy Państwa na webinar, na którym jeszcze raz omówimy sposób w jaki należy wyliczyć wysokość grantu.

Ważne! Załączniki składane wraz z wnioskiem

Szanowni Państwo,

wniosek składają Państwo WYŁĄCZNIE elektronicznie. Proszę nie przysyłać nam żadnych plików pocztą tradycyjną ani mailem. Na etapie wnioskowanie NIE SĄ wymagane żadne załączniki. W Procedurach realizacji projektów grantowych w tabeli z kryteriami oceny formalnej był błąd w tym zakresie, który już został skorygowany. Poprawiona wersja Procedur realizacji projektów grantowych została zamieszczona w sekcji Konkursy Grantowe.

Wycofanie złożonego wniosku

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pytaniami o możliwość wycofania omyłkowo złożonego  wniosku (gdy np. autorzy chcieli go jedynie zapisać do późniejszej edycji, ale omyłkowo przesłali jako gotowy) informujemy, że jest to możliwe.
Aby wycofać złożony wniosek należy przesłać oficjalną prośbę o usunięcie wniosku z podaniem jego numeru ID, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
Prośbę należy przesłać mailowo na adres aleszynska@cofund.org.pl

Dokument w wersji elektronicznej podpisany podpisem kwalifikowanym nie wymaga przesyłania wersji papierowej. Jeśli nie mają Państwo podpisu kwalifikowanego  proszę mailem przesłać skan podpisanego dokumentu, a wersję papierową dokumentu wysłać na adres:

Agnieszka Leszyńska
Kierowniczka Projektu ASPE

Fundacja Fundusz Współpracy
ul. Górnośląska 4a,
00-444 Warszawa

Sposób wyliczania kwot na potrzeby wniosku grantowego

W związku z licznymi pytaniami, przypominamy sposób wyliczania kwot cząstkowych grantu dla danej szkoły lub przedszkola oraz całego grantu.

We wniosku podają Państwo zarówno kwotę grantu przypadająca na daną szkołę lub przedszkole jak i łączną wysokość grantu.

Aby obliczyć wysokość grantu dla danej szkoły lub przedszkola należy:

1. obliczyć koszt  wynagrodzenia miesięcznego dla każdego ASPE osobno, zgodnie z wzorem:

wynagrodzenie miesięczne ASPE  =  wymiar etatu ASPE x kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto + dodatek stażowy brutto (o ile przysługuje) + obciążenia wynikające z umowy o pracę po stronie pracodawcy

gdzie kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto ma być określona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r (Dz.U.2020poz. 1596)

2. zsumować koszty miesięcznego wynagrodzenia wszystkich ASPE z danej szkoły lub przedszkola (minimum 1 ASPE, maksimum 2);

3. uzyskaną łączną kwotę wynagrodzeń miesięcznych ASPE zatrudnionych w danej szkole pomnożyć razy 10 miesięcy.

Aby obliczyć wysokość całego grantu należy zsumować obliczone wysokości grantu dla każdej ze zgłaszanych szkół i/lub przedszkoli (maksymalnie 5)

Ważne! Wyliczona w ten sposób kwota NIE MOŻE być wyższa niż iloczyn ilości wszystkich zatrudnionych ASPE i kwoty 29 222,44 zł oraz nie może przekraczać kwoty środków przeznaczonych dla danego typu organu prowadzącego szkołę w danym województwie. 

Przykład:

Grantobiorca zgłasza  1 przedszkole i 1 szkołę. Zatrudnia w przedszkolu 2 ASPE, ale w różnych wymiarach etatu. Pierwszy ASPE ma 0,5 etatu, drugi 0,75. Żaden nie ma prawa od dodatku stażowego. W szkole zatrudnia dwóch ASPE po 0,6 etatu. Żaden nie ma prawa od dodatku stażowego

Wyliczenia wysokości części grantu dla przedszkola:

kwota miesięcznego wynagrodzenia dla 1 ASPE =  0,5 x 2800 zł + koszty pracodawcy
kwota miesięcznego wynagrodzenia dla 2 ASPE:  0,75 x 2800 zł + koszty pracodawcy
kwota grantu dla tego przedszkola = (kwota miesięcznego wynagrodzenia ASPE 1+ kwota miesięcznego wynagrodzenia ASPE 2) x 10 miesięcy

Wyliczenia wysokości części grantu dla szkoły:

kwota miesięcznego wynagrodzenia dla 1 ASPE =  0,6 x 2800 zł + koszty pracodawcy
kwota miesięcznego wynagrodzenia dla 2 ASPE:  0,6 x 2800 zł + koszty pracodawcy
kwota grantu dla tej szkoły = (kwota miesięcznego wynagrodzenia ASPE 1+ kwota miesięcznego wynagrodzenia ASPE 2) x 10 miesięcy

Wyliczenia wysokości całości grantu:

kwota grantu = kwota grantu dla tej szkoły + kwota grantu dla tego przedszkola

O PROJEKCIE

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw mogą pozyskać granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE. Informacje o konkursach znajdą Państwo w części Konkursy grantowe.

Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do:


przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [ w skrócie ASPE]


wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,


opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE


opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE


przygotowania pierwszej grupy 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą

 Okres realizacji projektu 04.05.2020 roku do 31.03.2023 roku.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania wynosi 24 462 907,92 złote.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

PARTNERSTWO REALIZUJĄCE PROJEKT


Fundacja Edukacyjna ODITK


Fundacja Fundusz Współpracy


Stowarzyszenie Sztuka Włączania


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

KONKURSY GRANTOWE

Pełną informację o zasadach aplikowania o granty znajdą Państwo w dokumentacji konkursowej, która zawiera Procedury realizacji projektów grantowych oraz Załączniki do nich. Aby pobrać dokumentację konkursową należy najechać kursorem na zamieszczoną poniżej mapę i “kliknąć” właściwe województwo lub nazwę województwa na liście województw zamieszczonej obok mapy. Tam znajdą Państwo komplet dokumentów.

W każdym z 16 województw zasady konkursu są takie same.
Dla każdego z województw kwota przeznaczona na granty wynosi 1 168 897 zł.
Informacje o wynikach naboru będą zamieszczane dla każdego z województw osobno. 

Zaplanowaliśmy dwa nabory wniosków. Wnioski w pierwszym naborze mogą Państwo złożyć w okresie od 16 sierpnia 2021 do 10 września 2021 roku. Planujemy, że drugi nabór ogłosimy w listopadzie 2021 roku. Informację o kolejnym naborze zamieścimy na stronie projektu www.asystentspe.pl minimum dwa tygodnie przed rozpoczęciem naboru. W pierwszym naborze planujemy rozdysponować 75% środków, a w kolejnym pozostałe 25%.

Uwaga!
Jeżeli w pierwszym naborze w danym województwie zostaną rekomendowane do dofinansowania wnioski grantowe o łącznej wartości przekraczającej 100% dedykowanych dla danego województwa środków, Grantodawca nie perzeprowadzi drugiego naboru. 

II nabór wniosków- preferowane typy szkół i organów prowadzących

W drugim naborze kwoty dla województw są różne. Kwota jest uzależniona od wysokości grantów przyznanych w I naborze w danym województwie.

Ponieważ projekt ma charakter pilotażowy, zależy nam na zrekrutowaniu zbliżonych ilości różnego typu szkół i organów prowadzących szkoły. Dlatego w drugiej turze preferowane będą typy szkół i organów prowadzących, które są niedoreprezentowane wśród Grantobiorców z pierwszego naboru.

Informacje o wysokości kwot w ramach drugiego naboru oraz preferowanych w danym województwie typach szkół i organów prowadzących znajdą Państwo w załączonym pliku II NABÓR

Uwaga! Preferowanie określonych typów szkół lub organów oznacza jedynie ich pierwszeństwo w otrzymaniu grantów.
Nie wyklucza to pozostałych podmiotów z możliwości startu w konkursie i pozyskania grantu!

 

Kto może otrzymać grant

Do konkursu grantowego mogą przystąpić Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne osoby fizyczne i prawne z terenu całej Polski, będące organami prowadzącymi:
a. przedszkola posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem przedszkoli specjalnych,
b. szkoły podstawowe posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych,
c. szkoły branżowe I stopnia posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych,
d. licea posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych,
e. technika posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych.

Zespoły szkolne i szkolno-przedszkolne stanowią jeden podmiot, więc mogą w nim Państwo zatrudnić do 2 ASPE. Obu ASPE możecie Państwo skierować do jednej ze szkół lub przedszkola wchodzących w skład zespołu, lub po jednym ASPE do każdej dwóch szkół (lub szkoły i przedszkola).

Termin i sposób złożenia wniosku

Wniosek składają Państwo wyłącznie elektronicznie, w generatorze wniosków.
Na etapie składania wniosku żadne załączniki nie są wymagane.

II NABÓR 

Termin złożenia wniosku upływa o północy 10 grudnia 2021.

I NABÓR

Termin złożenia wniosku upływa o północy 10 września 2021.

 

Rodzaj działań na które przeznaczone jest wsparcie
  1. Grant może zostać wykorzystany wyłącznie na pokrycie kosztów zatrudnienia w szkole i/lub przedszkolu ASPE, przez okres 10 miesięcy.
  2. Jeden organ prowadzący szkoły może zrealizować przedsięwzięcie grantowe w maksymalnie 5 prowadzonych przez siebie szkołach.
  3. W każdej szkole można zatrudnić w ramach przedsięwzięcia grantowego maksymalnie dwie osoby na stanowisku ASPE.
Kwalifikacja dzieci i młodzieży do objęcia wsparciem przez ASPE

W ramach konkursu wsparciem ASPE mogą być objęci wyłącznie ci uczniowie i uczennice, którzy z racji swoich specjalnych potrzeb edukacyjnych:

a) mają trudności:

  • w samodzielnym funkcjonowaniu w szkole (poruszaniu się, higienie, rozumieniu treści, organizacji nauki itp.),
  • w komunikowaniu się,
  • wynikające z niskich kompetencji społecznych,

b) prezentują zachowania agresywne i/lub autoagresywne,

c) prezentują zachowania utrudniające pracę reszcie klasy (natręctwa, niekontrolowane okrzyki, zachowania itp.)

Zgodnie z zapisami punktu 8 załącznika nr 2 do Procedur realizacji projektu grantowego wsparciem może być objęte dziecko/uczeń, u którego utrudnienia w zakresie samodzielnego funkcjonowania w przedszkolu/szkole zostały określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacji medycznej, innej dokumentacji albo stwierdzone w toku wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia lub rozpoznania dokonanego przez nauczyciel(k)i i specjalistów/ki.

Diagnoza lub rozpoznanie potrzeb dziecka powinny być aktualne na moment składania wniosku. 

Okres realizacji wsparcia

Realizacja przedsięwzięcia grantowego musi zakończyć się przed 31 stycznia 2023 roku.
ASPE musi być zatrudniony przez okres 10 miesięcy. 
W związku z koniecznością wcześniejszego przeszkolenia ASPE, rozpoczęcie pracy z dziećmi i młodzieżą będzie możliwe najwcześniej w styczniu 2022 roku.

Wysokość wsparcia

Maksymalna kwota grantu nie może być wyższa niż iloczyn kwoty 29 222,44 zł i ilości zatrudnianych przez Grantobiorcę ASPE ani przekraczać alokacji dla wniosków od danego typu organów prowadzących szkoły z danego województwa.

Grantobiorca może otrzymać tylko jeden grant w ramach projektu.

Wysokość grantu obliczamy w poniższy sposób: 

wnioskowana kwota grantu = liczba ASPE x wynagrodzenie miesięczne x 10 miesięcy

gdzie

wynagrodzenie miesięczne ASPE  =  wymiar etatu ASPE x kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto + dodatek stażowy brutto (o ile przysługuje) + obciążenia wynikające z umowy o pracę po stronie pracodawcy

przy czym kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu za pracę brutto, określonemu na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. 2020 poz. 1596)

Uwaga!

We wniosku podają Państwo zarówno kwotę grantu przypadająca na daną szkołę lub przedszkole jak i łączną wysokość grantu. Aby obliczyć wysokość grantu dla danej szkoły lub przedszkola należy:

1. obliczyć koszt  wynagrodzenia miesięcznego dla każdego ASPE osobno zgodnie z podanym powyżej wzorem;

2. zsumować koszty miesięcznego wynagrodzenia wszystkich ASPE z danej szkoły lub przedszkola (minimum 1 ASPE, maksimum 2);

3. uzyskaną łączną kwotę wynagrodzeń miesięcznych ASPE zatrudnionych w danej szkole pomnożyć razy 10 miesięcy.

Ważne! Maksymalna kwota grantu nie może być wyższa niż iloczyn kwoty 29 222,44 zł i ilości zatrudnianych przez Grantobiorcę ASPE ani przekraczać alokacji dla wniosków od danego typu organów prowadzących szkoły z danego województwa. 

Przykład:

Grantobiorca zgłasza  1 przedszkole i 1 szkołę. Zatrudnia w przedszkolu 2 ASPE, ale w różnych wymiarach etatu. Pierwszy ASPE ma 0,5 etatu, drugi 0,75. Żaden nie ma prawa od dodatku stażowego. W szkole zatrudnia dwóch ASPE po 0,6 etatu. Żaden nie ma prawa od dodatku stażowego

Wyliczenia wysokości części grantu dla przedszkola:

kwota miesięcznego wynagrodzenia dla 1 ASPE =  0,5 x 2800 zł + koszty pracodawcy
kwota miesięcznego wynagrodzenia dla 2 ASPE:  0,75 x 2800 zł + koszty pracodawcy
kwota grantu dla tego przedszkola = (kwota miesięcznego wynagrodzenia ASPE 1+ kwota miesięcznego wynagrodzenia ASPE 2) x 10 miesięcy

Wyliczenia wysokości części grantu dla szkoły:

kwota miesięcznego wynagrodzenia dla 1 ASPE =  0,6 x 2800 zł + koszty pracodawcy
kwota miesięcznego wynagrodzenia dla 2 ASPE:  0,6 x 2800 zł + koszty pracodawcy
kwota grantu dla tej szkoły = (kwota miesięcznego wynagrodzenia ASPE 1+ kwota miesięcznego wynagrodzenia ASPE 2) x 10 miesięcy

Wyliczenia wysokości całości grantu:

kwota grantu = kwota grantu dla tej szkoły + kwota grantu dla tego przedszkola

Szkolenia ASPE i kadry szkół

 Szkolenia mają formę:
– nagranych wcześniej webinarów,
– szkoleń zzdalnych,
– szkoleń stacjonarnych.

W szkoleniach biorą udział ASPE oraz, w mniejszym wymiarze godzin,  kadra szkół.
Szkolenia stacjonarne przewidziano wyłącznie dla ASPE.
Terminy szkoleń będą podane dopiero po zakończeniu podpisywania umów o powierzenie grantu.
Każde szkolenie kończy się wypełnieniem przez ASPE krótkiej ankiety (forma egzaminu cząstkowego).
Egzaminy końcowe zdają wyłącznie ASPE, po całym cyklu szkoleń.
Za równo do egzaminów cząstkowych jak i końcowego można podejść powtórnie.

Ramowy program szkoleń stanowi Załącznik nr 1 do Procedur realizacji projektów grantowych.
ASPE na szkolenie kieruje Grantobiorca. 

Grantodawca nie narzuca formy w jakiej Grantobiorcy mają zobligować ASPE do udziału w szkoleniach i podjęcia pracy po ich ukończeniu. Może to być np. umowa przedwstępna lub umowa o pracę podpisana przed szkoleniami, a wskazująca termin podjęcia pracy późniejszy niż data jej zawarcia i inne.
Szkolenia stacjonarne będą organizowane w 2-3 lokalizacjach w każdym z województw, tak by zapewnić łatwy dojazd wszystkim uczestniczącym osobom.

Co do zasady nie planujemy dofinansowania czy zwrotu kosztów dojazdów ASPE na szkolenia stacjonarne. W przypadku szkoleń realizowanych jeszcze przed rozpoczęciem pracy, w wyjątkowych sytuacjach (bardzo trudna sytuacja finansowa ASPE, niepełnosprawność itp.) możemy dofinansować dojazd na szkolenie.

Generator wniosków

Generator wniosków dla II naboru https://lime.nextgenbridge.pl/index.php?r=survey/index&sid=716792&lang=pl

Więcej o obsłudze generatora przeczytają Państwo w prezentacji z webinaru do pobrania tu: prezentacja z webinaru.

Aby zapisać wprowadzone dane i móc powrócić do edycji wniosku później muszą Państwo skorzystać z funkcji “Przełóż na później” i wypełnić formatkę w której tworzą Państwo swoją nazwą użytkownika i hasło. Należy je zapisać, gdyż bez nich nie będzie możliwe ponowne logowanie do wniosku! Podają też Państwo w formatce adres email, na który otrzymają Państwo mail z linkiem do zapisanej ankiety.
Aby kontynuować pracę, należy:
1. kliknąć w link podany w mailu
Prosimy nie zwracać uwagi na informację w ramce “Nie ma takiej zapisanej odpowiedzi”- jest generowana automatycznie i nie ma znaczenia.
2. wpisać nazwę i hasło (te które stworzyli Państwo wypełniając po raz pierwszy wniosek)
3. kliknąć POBIERZ TERAZ.

UWAGA!
Rekomendujemy, aby treść do całego wniosku została wprowadzona przez jedną osobę, która jest odpowiedzialna za złożenie wniosku.
FAQ

Pytania dotyczące kwestii formalnych (formularzy, oświadczeń, wniosku itp.)

1. Czy w oświadczeniu (Zał. nr 2) Instytucją Pośrednicząca jest Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji i Nauki?

Tak.

2. Kto wypełnia formularz dla uczestnika przedsięwzięcia? Dyrektor każdej szkoły lub przedszkola biorący udział w projekcie i kiedy, skoro należy wpisać nr umowy o powierzenie grantu?

Przesyła i potwierdza zawartość formularza Grantobiorca. Nie ma znaczenia kto go wypełnia.

4. Ile trwa przedsięwzięcie grantowe i czy jest to tożsame z czasem pracy ASPE?

Każdy ASPE musi być zatrudniony przez okres 10 miesięcy. Może się jednak zdarzyć, że u któregoś Grantobiorcy jeden ASPE zacznie pracę miesiąc lub dwa później niż pozostali i w efekcie czas realizacji przedsięwzięcia grantowego się wydłuży.

Jednocześnie realizacja przedsięwzięcia grantowego musi zakończyć się przed 31 stycznia 2023 roku.

5.  Czy jest  wymagany wkład własny?

Nie.

6. Czy po zakończonym projekcie mamy obowiązek i jeśli tak, przez jaki czas utrzymywać stanowiska asystentów?

Nie.

7. Czy Grantobiorcą może być dyrektor szkoły po otrzymaniu od organu prowadzącego stosownych pełnomocnictw, że działa w jego imieniu?

Grantobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący szkołę lub przedszkole spełniający kryteria udziału w konkursie wskazane w części III. Zasady aplikowania o grant, w punkcie 1 Podmioty uprawnione do uzyskania grantu w Procedurach realizacji projektów grantowych. Umowę o powierzenie grantu podpisać może wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania Grantobiorcy zgodnie z treścią odpisu z KRS lub CEIDG.  Możliwe jest podpisanie umowy przez inną osobę niż wskazana w KRS lub CEIDG na podstawie pełnomocnictwa notarialnego udzielonego jej przez upoważnione do tego osoby (wskazane w KRS lub CEIDG). Pełnomocnictwo musi dotyczyć konkretnie podpisania umowy o powierzenie grantu i stanowić będzie załącznik do umowy.

8. Czy na podstawie stosownego upoważnienia realizatorem grantu w imieniu JST może być szkoła/przedszkole dla którego organem prowadzącym jest JST będąca Grantobiorcą?

Grantobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący szkołę lub przedszkole spełniający kryteria udziału w konkursie wskazane w części III. Zasady aplikowania o grant, w punkcie 1 Podmioty uprawnione do uzyskania grantu w Procedurach realizacji projektów grantowych. Nie mamy w projekcie takiej funkcji jak “realizator grantu”. Przedsięwzięcie  grantowe jest jednakże realizowane w szkole, pod nadzorem dyrekcji szkoły, przy udziale i zaangażowaniu pozostałej kadry szkoły.

9. Co w sytuacji, kiedy od IX 2022 uczeń, dla którego zatrudniono asystenta, nie będzie miał już orzeczenia lub zmieni szkołę?

Jeśli na etapie pisania wniosku wiedzą Państwo, że uczeń planuje zmianę szkoły lub odzyska sprawność (np. jego trudności w poruszaniu się wnikały z prostego złamania nogi), to należy wybrać innego ucznia lub uczennicę do objęcia wsparciem. Regulacje dotyczące sytuacji w których Grantobiorca nie zrealizował przedsięwzięcia grantowego zgodnie z założeniami zostały opisane w Procedurach realizacji projektów grantowych część IV. Zasady realizacji projektu grantowego.

10. Czy w harmonogramie działań(3.16) należy uwzględnić  całość działań od przystąpienia do aplikacji wniosku, nabór kandydata, jego szkolenie, itp.? czy też tylko te działania bezpośrednie z uczniem lub uczennicą?

Data początkowa realizacji przez Państwa przedsięwzięcia to data rozpoczęcia pracy przez pierwszego ASPE, a jej zakończenie przez ostatniego ASPE to zarazem koniec przedsięwzięcia. Rekrutacja poprzedza ten etap, ta samo jak część szkoleń (minimum 50% szkoleń obligatoryjnych), ale nie stanowią realizacji przedsięwzięcia (nie są finansowane z przyznanych grantów). To czy w harmonogramie uwzględnią Państwo również szkolenia czy nie nie ma znaczenia.

11. Skoro na gminy miejskie w każdym z województw zaplanowano kwotę 204.557,00 zł, to co w przypadku, gdy zwycięski wniosek zakłada zatrudnienie 10 ASPE i w efekcie wykorzystuje całą kwotę?

 W takiej sytuacji w konkursie grantowym dla danego województwa, z pośród organów prowadzący szkoły będący gminami miejskimi tylko jeden otrzyma dofinansowanie. W każdym z 16 konkursów w województwach wyraźnie wskazano wysokość kwoty zaplanowanej na granty dla danego typu organów prowadzących szkoły w danym województwie. 

12. Co w sytuacji gdy w danym województwie zwycięski wniosek grantowy będzie przekraczał wysokość kwoty zaplanowanej dla danego typu organów prowadzących szkoły w tym województwie?

Podmiot, który ten wniosek złożył, otrzyma propozycje podpisania umowy o powierzenie grantu, ale wyłącznie do wartości dostępnej kwoty. Grantodawca ma również możliwość przesunięcia między województwami niewydatkowanych środków. 

13.   Czy termin realizacji przedsięwzięcia  (poz. 2.2. , 2.3 wniosku) można podać z „nadwyżką” uwzględniając czas szkolenia  pracownika ASPE (50 %) + 10 miesięcy zatrudnienia? czy datą początkową może być data wszczęcia rekrutacji (data przed złożeniem wniosku) a  końcową może być data 31 stycznia 2023?

Nie. Data początkowa realizacji przez Państwa przedsięwzięcia to data rozpoczęcia pracy przez ASPE, a jej zakończenie to zarazem koniec przedsięwzięcia. Rekrutacja poprzedza ten etap, ta samo jak część szkoleń (minimum 50% szkoleń obligatoryjnych), ale nie stanowią realizacji przedsięwzięcia (nie są finansowane z przyznanych grantów).

14. Jak wypełnić punkt 3.9.1. Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w danej szkole, którzy zostaną objęci wsparciem1 w ramach przedsięwzięcia w podziale na typy specjalnych potrzeb* w sytuacji gdy obejmowane wsparciem ASPE dziecko prezentuje więcej niż jeden typ specjalnych potrzeb?

Proszę wskazać w punkcie 3.9.1 główną przyczynę obejmowania dziecka wsparciem ASPE, a w punkcie 3.11. Potrzeba realizacji projektu grantowego opisać dokładnie sytuację dziecka, podając wszystkie jego potrzeby.

15. Czy na etapie składania wniosków należy załączyć załączniki, jeżeli tak to jakie?

 Na etapie składania wniosku nie są wymagane żadne załączniki.

Pytania dotyczące zatrudnienia ASPE

1. Czy kandydatów na ASPE poszukuje szkoła we własnym zakresie i kieruje na szkolenie organizowane przez autorów projektu?

Znalezienie kandydatów do zatrudnienia jako ASPE to zadanie Grantobiorcy. Czy organ prowadzący szkołę zrobi to sam, czy też zleci to szkole nie ma znaczenia.

2. Czy jeśli wystąpimy o ASPE na 10 miesięcy, to czy musi być to ta sama osoba?

Z każdą osobą zatrudnianą jako ASPE muszą Państwo podpisać umowę o pracę na minimum 10 miesięcy.

3. Czy okres zatrudnienia obejmuje wakacje i co ma wtedy robić ASPE?

Grantobiorca zatrudnia ASPE na umowę o pracę na okres minimum 10 miesięcy. Grant pokrywa koszty zatrudnienia ASPE przez maksymalnie 10 miesięcy. ASPE jak każda osoba zatrudniona na umowę o pracę nabywa prawo do urlopu i racjonalnym jest udzielenie mu tego urlopu w wakacje. W pozostałym czasie w okresie wakacyjnym ASPE może (o ile jest taka potrzeba i chęć ze strony dziecka i rodziców) nadal pracować z dzieckiem np. wspierając je podczas udziału w półkoloniach, zajęciach terapeutycznych i innych, w budowaniu relacji z kolegami i koleżankami z klasy. W trakcie wakacji planowana jest również realizacja szkoleń stacjonarnych dla ASPE. ASPE może również wziąć na okres wakacji urlop bezpłatny. Jeśli Grantobiorca chce w trakcie wakacji skierować ASPE do prac innych niż wskazane w umowie na świadczenie usług ASPE to jest to nie może finansować tej pracy ze środków z grantu.

4. Czy w grancie “Asystent ucznia” można sfinansować wynagrodzenie nauczycieli już zatrudnionych, współorganizujących kształcenie dla uczniów?

W projekcie zawierają państwo umowę o pracę z ASPE, po ukończeniu przez nich minimum 50% szkoleń koniecznych do podjęcia pracy z uczniem lub uczennicą. Osoby te mogą mieć wyższe kwalifikacje niż wskazane w dokumentacji konkursowej, jednakże ich zakres obowiązków nie będzie mógł wykraczać poza obowiązki przypisane ASPE w projekcie. Inaczej mówiąc grant nie jest sposobem na sfinansowanie pracy specjalistów, tylko na zatrudnienie ASPE. ASPE zajmie się kwestiami związanymi z opieką nad dzieckiem np. pomoże mu w toalecie, zmieni pieluchę, poda leki, pomoże w komunikacji z rówieśnikami, w codziennych czynnościach itp. To pozwoli specjalistom zatrudnionym w szkole skupić się na specjalistycznym wsparciu ucznia. Nie ma jednak podstaw by wykluczyć z naboru na to stanowisko osoby, które w przeszłości były zatrudnione w danej szkole lub przedszkolu.

5. Czy planując zatrudnienie ASPE od stycznia 2022 roku przy jednoczesnym wzroście płacy minimalnej możliwe będzie dopasowanie kwoty dotacji do nowych warunków rynkowych/ ewentualna zmiana w zakresie wymiaru planowanego wymiaru etatu? Czy też konieczne będzie wykazanie wkładu własnego w projekcie (różnica między obowiązującą o planowaną stawką wynagrodzenia minimalnego dla ASPE)?

Dokumentacja konkursowa wskazuje jedynie na minimalny możliwy wymiar zatrudnienia ASPE (1/2 etatu przez minimum 10 miesięcy) oraz maksymalną kwotę grantu. Nie ma ani zakazu dofinansowania kosztów zatrudnienia ASPE przez Grantobiorcę, ani nie ma takiego wymogu. W związku z powyższym to Państwo decydujecie o wymiarze etatu i wysokości wynagrodzenia w dostępnych ramach.

6. Zgodnie z kryteriami premiującymi – promowane jest zrekrutowanie ASPE przed złożeniem wniosku o dofinansowanie – jaki jest w tym przypadku właściwy moment zatrudnienia ASPE? Co to znaczy, że osoba ma być zrekrutowana? Czy termin zrekrutowania jest tożsamy z terminem zatrudniona? 

Termin zrekrutowana nie jest tożsamy z terminem zatrudnienia. Dokumentem potwierdzającym zrekrutowanie ASPE na etapie złożenia wniosku grantowego jest oświadczenie. Jednocześnie mogą Państwo podpisać z ASPE umowę przedwstępną o pracę.

7. Czy asystenta ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych należy traktować  wg rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (asystent osoby niepełnosprawnej)?

Nie. ASPE nie jest bowiem osobą dedykowaną wyłącznie wspieraniu osób z niepełnosprawnością.

8. W przypadku JST  kto będzie podpisywał umowę o prace z asystentem placówka szkolna/przedszkolna a w jej imieniu dyrektor czy też Gmina a w jej imieniu wójt Gminy?

Decyzja należy do Grantobiorcy.

9. Czy jeden ASPE jest przypisany jednemu uczniowi lub uczennicy?

Na etapie składania wniosku należy przypisać konkretne dziecko ASPE. Jednakże w toku pracy ASPE w różnych szkołach i przedszkolach, z różnymi dziećmi, z pewnością okaże się, że są takie sytuacja w których ASPE faktycznie jest w 100% czasu pracy zaangażowany w opiekę nad tym uczniem lub uczennicą (np. pracuje z dzieckiem ze spektrum autyzmu, o wysokim poziomie agresji i autoagresji, wymagającym stałej czujnej obecności). W przypadku innego dziecka może się jednak okazać, że swoją uwagę i wsparciem może obdzielić jeszcze jedno albo kilkoro dzieci. Projekt jest pilotażem i liczymy na to, że to właśnie Państwa doświadczenia pomogą nam zbadać jakiego rodzaju wsparcia ASPE i w jakim wymiarze potrzebują dzieci i młodzież w zależności od doświadczanych przez nie trudności.  W oparciu o te doświadczenia chcemy opracować ramy organizacji pracy ASPE na przyszłość.  

10. Czy pomoc nauczyciela jest równoznaczna ASPE?

W zakresie przypisanych zadań i wymagań zdecydowanie nie. 

Po pierwsze zgodnie z obowiązującymi przepisami o wymiarze zatrudnienia i zakresie obowiązków pomocy nauczyciela decyduje dyrektor placówki, który nie może przydzielać osobie zatrudnionej jako pomoc nauczyciela zadań zastrzeżonych dla nauczycieli – wymienionych w art. 42 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela to jest:

a) zajęć dydaktycznych,
b) wychowawczych i opiekuńczych,
c) prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
d) innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;
e) zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Tymczasem zakres działań ASPE jest precyzyjnie określony w Załączniku nr 2 do Procedur realizacji projektów grantowych oraz może obejmować zadania wymienione w punktach b, c, d, e.

Po drugie w przypadku Grantobiorców będących JST zasady zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych reguluje ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wykaz stanowisk pomocniczych i obsługi w jednostkach działających w zakresie oświaty w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia wymienia stanowisko pomocy nauczyciela. Osoba zatrudniona na stanowisku pomoc nauczyciela musi legitymować się co najmniej wykształceniem podstawowym (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r., tabela V Jednostki działające w zakresie oświaty – Stanowiska pomocnicze i obsługi). 
Tymczasem ASPE musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie. 

11. W jaki sposób (dokumenty) przedstawić przeprowadzoną wcześniejszą rekrutację?

Należy opisać cały proces rekrutacji. Jak i kogo informowali Państwo o naborze na to stanowisko? Czy określiliście jakieś dodatkowe wymagania ponad zawarte w Załączniku nr 2 do Procedur realizacji projektów grantowych? Ilu było chętnych i co zadecydowało o wyorze akurat tej osoby?

12. Czy na dzień rekrutacji ASPE może być już pracownikiem szkoły/przedszkola?

Umowę z ASPE podpisują Państwo dopiero po odbyciu przez daną osobę minimum 50% szkoleń obligatoryjnych. Nie ma podstaw by wykluczyć z naboru osoby, które były już w przeszłości Państwa pracownikami. Jeśli taka sytuacja ma miejsce należy to wskazać w opisie przeprowadzonej rekrutacji we wniosku grantowym. Zwracamy jednak uwagę, że osoba na tym stanowisku nie może wykonywać w ramach zatrudnienia jako ASPE innych zadań niż przypisane ASPE, a w szczególności pracy dydaktycznej lub terapeutycznej z uczniem lub uczennicą.

13. Czy koszty medycyny pracy i inne koszty związane z zatrudnieniem (poza kosztem samego wynagrodzenia wraz ze składkami pracodawcy) leżą po stronie Grantobiorcy?

 Tak.  Grant może zostać wydany wyłącznie na wynagrodzenie ASPE.

14. Co się dzieje, jeśli w trakcie projektu ASPE złoży wypowiedzenie, będzie na L4 lub na urlopie macierzyńskim?

Jeśli na etapie rekrutacji ASPE dowiedzą się Państwo, że ASPE planuje urlop macierzyński w okresie 10 miesięcy, to należy zatrudnić inną osobę. Kwestię zwolnień czy wypowiedzenia będziemy każdorazowo analizować indywidualnie i szukać optymalnego rozwiązania. Przykładowo kilku lub kilkunastodniowe zwolnienie nie stanowi problemu, jeśli jednak wiadomo, że osoba będzie pozostawać na zwolnieniu przez kilka miesięcy to konieczne będzie albo zastąpienie jej innym ASPE, albo zakończenie przedsięwzięcia grantowego przed czasem. W obu przypadkach konieczne będzie aneksowanie umowy. W przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji przedsięwzięcia grantowego wiąże się to z wstrzymaniem kolejnych transz dotacji. Regulacje dotyczące sytuacji w których Grantobiorca nie zrealizował przedsięwzięcia grantowego zgodnie z założeniami zostały opisane w Procedurach realizacji projektów grantowych część IV. Zasady realizacji projektu grantowego.

15. Czy w punkcie 3.15.2 wniosku (“czy zrekrutowany/a ASPE spełnia jedno z poniższych kryteriów?” przy jednej z możliwych wariantów do wyboru – “jest opiekunem /opiekunką osoby z niepełnosprawnością”) chodzi o osobę która obecnie zajmuje się osobą niepełnosprawną i pobiera na nią zasiłek opiekuńczy z OPS? 

Nie. Chodzi o osobę z doświadczeniem w opiece nad osobą z niepełnosprawnością, przy czym nie musi być to osoba, która pobiera lub pobierała taki zasiłek. Wnioskodawca sam weryfikuje doświadczenie przyszłego ASPE. Przykładowo poświadczeniem doświadczenia może być orzeczenie o niepełnosprawności dziecka osoby lub zaświadczenie z miejsca gdzie osoba wykonywała tego typu działania w ramach wolontariatu lub umowy o pracę itp.

Pytania dotyczące szkoleń ASPE

1.  Czy szkolenie jest bezpłatne?

Tak.

2. W jakim wymiarze , w jakim miejscu i w jakim terminie oraz w jakiej formie ( stacjonarnej czy online) będą organizowane szkolenia dla dyrektora, pedagoga , ASPE oraz wizyta studyjna?

Szczegółowy opis szkoleń w tym wizyty studyjnej stanowi załącznik nr 1 do Procedur realizacji projektu grantowego.
Szkolenia dla ASPE będą prowadzone za równo stacjonarnie jak i online, a dla dyrekcji i pozostałej kadry wyłącznie zdalnie.
Szkolenia będą organizowane w każdym województwie dla Grantobiorców z jego terenu. Dokładne miejsce będzie znane po wyłonieniu wykonawców. Zakładamy w każdym z województw realizację w kilku wybranych miastach, tak by dojazdy nie powodował dużych kosztów ani nie zabierał dużo czasu.
Szkolenia i wizyty studyjne rozpoczną się niezwłocznie po zrekrutowaniu ASPE przez Grantobiorców, co nastąpi nie wcześniej niż w październiku 2021 roku.

3. Kto pokrywa koszty dojazdu ASPE na szkolenia stacjonarne?

Zwrot kosztów podróży dla ASPE na szkolenie stacjonarne realizowane już po zawarciu z ASPE umowy o pracę leży po stronie pracodawcy (grant nie pokrywa tego wydatku). W przypadku szkoleń przed podpisaniem umowy o pracę, w wyjątkowych sytuacjach Grantodawca pokryje lub dopłaci do kosztów dojazdu uczestniczących w szkoleniu osób.

4. Czy podczas szkolenia kandydaci na ASPE otrzymują wynagrodzenie?

W przypadku 50% szkoleń, które muszą odbyć przed rozpoczęciem pracy z dzieckiem ASPE nie otrzymują wynagrodzenia, a w przypadku pozostałych szkoleń możliwe jest uwzględnianie czasu szkoleń w ramach godzin pracy.

Pytania dotyczące kwalifikacji dzieci i młodzieży do objęcia wsparciem ASPE

1. Wskazano, że “Diagnoza lub rozpoznanie potrzeb dziecka powinny być aktualne na moment składania wniosku”. Czy warunek ten będzie uznany za spełniony  jeśli zaświadczenie zostanie wydane 3 miesiące przed złożeniem wniosku?

Co do zasady wszelkie zaświadczenia czy orzeczenia są ważne w terminach na nich wskazanych. Jednak to Państwo muszą ocenić czy informacje o dziecku zawarte w dowolnym dokumencie są nadal aktualne i kompletne, czy też wynikająca z ich diagnoza dziecka nie oddaje już stanu faktycznego. We wniosku wskazujecie Państwo potrzeby dziecka na moment złożenia wniosku. Więc jeśli doświadczane przez dziecko utrudnienia w zakresie samodzielnego funkcjonowania w przedszkolu lub szkole wskazane w dowolnym dokumencie w opinii pracujących z dzieckiem nauczycieli i nauczycielek oraz specjalistów i specjalistek wymagają aktualizacji, to powinni oni swoje aktualne rozpoznanie potrzeb ucznia lub uczennicy spisać, a podmiot wnioskujący o przyznanie grantu powinien je uwzględnić jako najnowsze i najbardziej kompleksowe źródło wiedzy o potrzebach i możliwościach psychofizycznych dziecka.

Aby pobrać dokumentację konkursową  proszę najechać kursorem na wybrane województwo lub jego nazwę na liście bocznej i kliknąć.

KONTAKT

Obsługa wniosków grantowych

granty@asystentspe.pl

Biuro projektu

biuro@asystentspe.pl

Aby zagwarantować równy dostęp do informacji wszystkim startującym w konkursie podmiotom nie udzielamy indywidualnych odpowiedzi ani mailowo ani telefonicznie.  Prosimy o uważne czytanie dokumentacji i sekcji FAQ przed zadaniem pytania. Ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres biuro@asystentspe.plOdpowiedzi będziemy zamieszczać wyłącznie na stronie projektu w sekcji FAQ (ang. frequently asked questions – często zadawane pytania), dostępnym w zakładce Konkursy grantowe.

Czcionka
Kontrast