W związku z licznymi pytaniami, przypominamy sposób wyliczania kwot cząstkowych grantu dla danej szkoły lub przedszkola oraz całego grantu.

We wniosku podają Państwo zarówno kwotę grantu przypadająca na daną szkołę lub przedszkole jak i łączną wysokość grantu.

Aby obliczyć wysokość grantu dla danej szkoły lub przedszkola należy:

1. obliczyć koszt  wynagrodzenia miesięcznego dla każdego ASPE osobno, zgodnie z wzorem:

wynagrodzenie miesięczne ASPE  =  wymiar etatu ASPE x kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia brutto + dodatek stażowy brutto (o ile przysługuje) + obciążenia wynikające z umowy o pracę po stronie pracodawcy

gdzie kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto ma być określona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15września 2020r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r (Dz.U.2020poz. 1596)

2. zsumować koszty miesięcznego wynagrodzenia wszystkich ASPE z danej szkoły lub przedszkola (minimum 1 ASPE, maksimum 2);

3. uzyskaną łączną kwotę wynagrodzeń miesięcznych ASPE zatrudnionych w danej szkole pomnożyć razy 10 miesięcy.

Aby obliczyć wysokość całego grantu należy zsumować obliczone wysokości grantu dla każdej ze zgłaszanych szkół i/lub przedszkoli (maksymalnie 5)

Ważne! Wyliczona w ten sposób kwota NIE MOŻE być wyższa niż iloczyn ilości wszystkich zatrudnionych ASPE i kwoty 29 222,44 zł oraz nie może przekraczać kwoty środków przeznaczonych dla danego typu organu prowadzącego szkołę w danym województwie. 

Przykład:

Grantobiorca zgłasza  1 przedszkole i 1 szkołę. Zatrudnia w przedszkolu 2 ASPE, ale w różnych wymiarach etatu. Pierwszy ASPE ma 0,5 etatu, drugi 0,75. Żaden nie ma prawa od dodatku stażowego. W szkole zatrudnia dwóch ASPE po 0,6 etatu. Żaden nie ma prawa od dodatku stażowego

Wyliczenia wysokości części grantu dla przedszkola:

kwota miesięcznego wynagrodzenia dla 1 ASPE =  0,5 x 2800 zł + koszty pracodawcy
kwota miesięcznego wynagrodzenia dla 2 ASPE:  0,75 x 2800 zł + koszty pracodawcy
kwota grantu dla tego przedszkola = (kwota miesięcznego wynagrodzenia ASPE 1+ kwota miesięcznego wynagrodzenia ASPE 2) x 10 miesięcy

Wyliczenia wysokości części grantu dla szkoły:

kwota miesięcznego wynagrodzenia dla 1 ASPE =  0,6 x 2800 zł + koszty pracodawcy
kwota miesięcznego wynagrodzenia dla 2 ASPE:  0,6 x 2800 zł + koszty pracodawcy
kwota grantu dla tej szkoły = (kwota miesięcznego wynagrodzenia ASPE 1+ kwota miesięcznego wynagrodzenia ASPE 2) x 10 miesięcy

Wyliczenia wysokości całości grantu:

kwota grantu = kwota grantu dla tej szkoły + kwota grantu dla tego przedszkola

Czcionka
Kontrast