Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej nadesłanych Wniosków w I edycji konkursu, Grantodawca poniżej przedstawia listę tych, które otrzymały negatywną ocenę merytoryczną:

Lista rankingowa Wnioski które otrzymały negatywną ocenę merytoryczną.– wersja WORD

Lista rankingowa Wnioski które otrzymały negatywną ocenę merytoryczną. – wersja PDF

Jednocześnie Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu publikacji niniejszej listy. Protest należy złożyć drogą mailową, załączając skan podpisanego oryginału dokumentu, na adres: granty@asystentspe.pl. Protest wnoszony jest w formie pisemnej (skan podpisanego dokumentu przesłany drogą mailową) i zawiera:

  • oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
  • oznaczenie Wnioskodawcy,
  • numer Wniosku o powierzenie grantu,
  • wskazanie zarzutów do dokonanej oceny wraz z uzasadnieniem,
  • podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli został wniesiony po terminie, niekompletny lub w niewłaściwej formie. O fakcie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia Wnioskodawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Czcionka
Kontrast