W dniu 16 sierpnia 2021 roku rozpocznie się nabór wniosków grantowych dla organów prowadzących szkoły i przedszkola.

Granty będą przyznawane wyłącznie na sfinansowanie kosztów zatrudniania w szkołach i przedszkolach asystentów i asystentek uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [ w skrócie ASPE]

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce “Konkursy grantowe”

Konkursy realizowane są w ramach projektu „Asystent Ucznia Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – pilotaż”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty 

Czcionka
Kontrast